Search
  • DiTEM

Mikroyrittäjä digiloikkaa - maksutonta digikoulutusta ummikolle ja nörtille


Pää­tin näin vuo­den alus­sa kehit­tää digio­saa­mis­ta­ni osal­lis­tu­mal­la EU-rahoit­tei­seen DiTEM-pro­jek­tiin. Mak­sut­to­mas­sa, kai­kil­le avoi­mes­sa verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa kehi­te­tään juu­ri mei­dän pien­ten yri­tys­ten digi­taa­lis­ta osaa­mis­ta. Aihea­luei­na ovat E-joh­ta­juus, verk­ko­tur­val­li­suus, tie­to­tur­va, Big Data, pil­vi­pal­ve­lut, mobii­li­rat­kai­sut ja sosi­aa­li­nen media. Näis­tä minua kiin­nos­ti eri­tyi­ses­ti somen hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa.


Kurs­si sopii mai­nios­ti sel­lai­sel­le­kin, joka ei ole aihee­seen lain­kaan pereh­ty­nyt. Se toi­mii hyvin myös ker­tauk­se­na ja yleis­si­vis­tä­vä­nä tie­tois­ku­na nör­tim­mäl­le­kin yrit­tä­jäl­le. Kuu­lem­ma eräs iäkäs yksi­ny­rit­tä­jä on kurs­sin myö­tä innos­tu­nut eri­tyi­ses­ti pil­vi­rat­kai­suis­ta, jot­ka oli­vat hänel­le ennes­tään vie­rai­ta. Ikä ei siis aina­kaan rajoi­ta digiop­pi­mis­ta.  Kan­nat­taa­kin  kir­jau­tua saman tien mukaan Turun Amk:n hal­lin­noi­maan kou­lu­tuk­seen seu­raa­vas­ta lin­kis­tä https://ditem.erasmusplus.website. Jos juu­ri nyt on hop­pua, niin tie­dok­si, että kurs­si on avoin­na vie­lä seu­raa­vat kol­me vuot­ta.


Uuden ajan kuk­ka­kaup­pias hakee asiak­kaan­sa somes­ta

Jutu­tin DiTEM-verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vaa yrit­tä­jää Eli­na Boströ­miä hänen digi­suun­ni­tel­mis­taan. Eli­nal­la on Arteflos-nimi­nen yri­tys, joka toteut­taa upei­ta kuk­ka-ase­tel­mia ja stai­lauk­sia mm. häi­hin ja yri­tys­ti­lai­suuk­siin. Ideoi­ta toi­min­taan­sa hän hakee kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta, kuten Yhdys­val­lois­ta, Iso-Bri­tan­nias­ta ja Japa­nis­ta.


Eli­na toi­voi saa­van­sa kurs­sil­ta lisä­op­pia mm. pil­vi­rat­kai­suis­ta ja tie­to­tur­vas­ta. Jäl­kim­mäi­ses­tä kun ei ole ollut hel­pos­ti saa­ta­vil­la luo­tet­ta­vaa ja sel­ke­ää tie­toa.

Yri­tys­toi­min­tan­sa alus­sa Eli­na opis­ke­li mel­ko aktii­vi­ses­ti sosi­aa­li­sen median käyt­töä brän­dää­mi­ses­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Hän osal­lis­tui mm. webi­naa­rei­hin ja e-kurs­seil­le tes­tail­len samal­la oman yri­tyk­sen­sä tapaa näkyä netis­sä. Eli­na tote­si, että yksi­ny­rit­tä­jäl­lä on vain rajal­li­ses­ti aikaa panos­taa eri­lai­siin some­ko­kei­lui­hin. Sen vuok­si onkin tär­ke­ää laa­tia muis­ta erot­tu­va brän­di ja omaan lii­ke­toi­min­taan sopi­va some­stra­te­gia suun­ni­tel­mi­neen ja aika­tau­lui­neen.


Hänen visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä lii­ke­toi­min­nas­saan Pin­te­rest, Ins­ta­gram ja Face­book ovat osoit­tau­tu­neet eri­tyi­sen tär­keik­si mark­ki­noin­ti­ka­na­vik­si. Seu­raa­vak­si hän aikoo panos­taa omaan You­tu­be-kana­vaan ja tuot­taa sin­ne myö­hem­min kevääl­lä sisäl­töä, kuten How to do -videoi­ta.


Hyö­dyn­nä lii­di­mag­neet­tia asia­kas­han­kin­nas­sa – käy­tän­nön ohjei­ta


1)    tun­ne ja tun­nis­ta asiak­kaa­si – per­so­noi hänet (esim. 18-25 -vuo­tias opis­ke­li­ja, joka asuu kau­pun­gis­sa ja har­ras­taa koko­nais­val­tai­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja)


2)    tie­dos­ta mitä sosi­aa­li­sen median kana­via  asiak­kaa­si käyt­tää (FB, Twit­ter, Pin­te­rest, Ins­ta­gram…)


3)    tar­joa lii­di­mag­neet­ti, jota vas­taan hän on val­mis luo­vut­ta­maan sinul­le yhteys­tie­ton­sa jat­ko­mark­ki­noin­tia var­ten (esim. tar­joa mak­sut­to­mas­ti asiak­kaal­le­si tär­kei­tä vink­ke­jä, resep­te­jä, kou­lu­tus­ta – tie­don saan­ti edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta sivus­tol­le ja yhteys­tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta)


4)    anna hänel­le koh­den­net­tu sel­keä tar­jous esim. koti­si­vuil­la­si, jon­ne hän pää­tyy lii­di­mag­nee­tin avul­la


Vink­ki: Oppi­lai­tok­set anta­vat opis­ke­li­ja­työ­nä usein mak­sut­ta tai edul­li­ses­ti käy­tän­nön apua digi­ta­li­soin­nin ja some­mark­ki­noin­nin alku­met­reil­lä!


DiTEM-han­ke: Rau­ni Jas­ka­ri, 044 9072 904, rauni.jaskari(at)turkuamk.fiTutus­tu

Arteflo­sin sivus­toi­hin: www.arteflos.com

mikroyrittaja-digiloikkaa-maksutonta-digikoulutusta-ummikolle-ja-nortille


4 views0 comments