Search
  • DiTEM

Mikroyrittäjä digiloikkaa - maksutonta digikoulutusta ummikolle ja nörtille


Pää­tin näin vuo­den alus­sa kehit­tää digio­saa­mis­ta­ni osal­lis­tu­mal­la EU-rahoit­tei­seen DiTEM-pro­jek­tiin. Mak­sut­to­mas­sa, kai­kil­le avoi­mes­sa verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa kehi­te­tään juu­ri mei­dän pien­ten yri­tys­ten digi­taa­lis­ta osaa­mis­ta. Aihea­luei­na ovat E-joh­ta­juus, verk­ko­tur­val­li­suus, tie­to­tur­va, Big Data, pil­vi­pal­ve­lut, mobii­li­rat­kai­sut ja sosi­aa­li­nen media. Näis­tä minua kiin­nos­ti eri­tyi­ses­ti somen hyö­dyn­tä­mi­nen mark­ki­noin­nis­sa.


Kurs­si sopii mai­nios­ti sel­lai­sel­le­kin, joka ei ole aihee­seen lain­kaan pereh­ty­nyt. Se toi­mii hyvin myös ker­tauk­se­na ja yleis­si­vis­tä­vä­nä tie­tois­ku­na nör­tim­mäl­le­kin yrit­tä­jäl­le. Kuu­lem­ma eräs iäkäs yksi­ny­rit­tä­jä on kurs­sin myö­tä innos­tu­nut eri­tyi­ses­ti pil­vi­rat­kai­suis­ta, jot­ka oli­vat hänel­le ennes­tään vie­rai­ta. Ikä ei siis aina­kaan rajoi­ta digiop­pi­mis­ta.  Kan­nat­taa­kin  kir­jau­tua saman tien mukaan Turun Amk:n hal­lin­noi­maan kou­lu­tuk­seen seu­raa­vas­ta lin­kis­tä https://ditem.erasmusplus.website. Jos juu­ri nyt on hop­pua, niin tie­dok­si, että kurs­si on avoin­na vie­lä seu­raa­vat kol­me vuot­ta.


Uuden ajan kuk­ka­kaup­pias hakee asiak­kaan­sa somes­ta

Jutu­tin DiTEM-verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­vaa yrit­tä­jää Eli­na Boströ­miä hänen digi­suun­ni­tel­mis­taan. Eli­nal­la on Arteflos-nimi­nen yri­tys, joka toteut­taa upei­ta kuk­ka-ase­tel­mia ja stai­lauk­sia mm. häi­hin ja yri­tys­ti­lai­suuk­siin. Ideoi­ta toi­min­taan­sa hän hakee kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta, kuten Yhdys­val­lois­ta, Iso-Bri­tan­nias­ta ja Japa­nis­ta.


Eli­na toi­voi saa­van­sa kurs­sil­ta lisä­op­pia mm. pil­vi­rat­kai­suis­ta ja tie­to­tur­vas­ta. Jäl­kim­mäi­ses­tä kun ei ole ollut hel­pos­ti saa­ta­vil­la luo­tet­ta­vaa ja sel­ke­ää tie­toa.

Yri­tys­toi­min­tan­sa alus­sa Eli­na opis­ke­li mel­ko aktii­vi­ses­ti sosi­aa­li­sen median käyt­töä brän­dää­mi­ses­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Hän osal­lis­tui mm. webi­naa­rei­hin ja e-kurs­seil­le tes­tail­len samal­la oman yri­tyk­sen­sä tapaa näkyä netis­sä. Eli­na tote­si, että yksi­ny­rit­tä­jäl­lä on vain rajal­li­ses­ti aikaa panos­taa eri­lai­siin some­ko­kei­lui­hin. Sen vuok­si onkin tär­ke­ää laa­tia muis­ta erot­tu­va brän­di ja omaan lii­ke­toi­min­taan sopi­va some­stra­te­gia suun­ni­tel­mi­neen ja aika­tau­lui­neen.


Hänen visu­aa­li­ses­ti näyt­tä­väs­sä lii­ke­toi­min­nas­saan Pin­te­rest, Ins­ta­gram ja Face­book ovat osoit­tau­tu­neet eri­tyi­sen tär­keik­si mark­ki­noin­ti­ka­na­vik­si. Seu­raa­vak­si hän aikoo panos­taa omaan You­tu­be-kana­vaan ja tuot­taa sin­ne myö­hem­min kevääl­lä sisäl­töä, kuten How to do -videoi­ta.


Hyö­dyn­nä lii­di­mag­neet­tia asia­kas­han­kin­nas­sa – käy­tän­nön ohjei­ta


1)    tun­ne ja tun­nis­ta asiak­kaa­si – per­so­noi hänet (esim. 18-25 -vuo­tias opis­ke­li­ja, joka asuu kau­pun­gis­sa ja har­ras­taa koko­nais­val­tai­sia hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja)


2)    tie­dos­ta mitä sosi­aa­li­sen median kana­via  asiak­kaa­si käyt­tää (FB, Twit­ter, Pin­te­rest, Ins­ta­gram…)


3)    tar­joa lii­di­mag­neet­ti, jota vas­taan hän on val­mis luo­vut­ta­maan sinul­le yhteys­tie­ton­sa jat­ko­mark­ki­noin­tia var­ten (esim. tar­joa mak­sut­to­mas­ti asiak­kaal­le­si tär­kei­tä vink­ke­jä, resep­te­jä, kou­lu­tus­ta – tie­don saan­ti edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta sivus­tol­le ja yhteys­tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta)


4)    anna hänel­le koh­den­net­tu sel­keä tar­jous esim. koti­si­vuil­la­si, jon­ne hän pää­tyy lii­di­mag­nee­tin avul­la


Vink­ki: Oppi­lai­tok­set anta­vat opis­ke­li­ja­työ­nä usein mak­sut­ta tai edul­li­ses­ti käy­tän­nön apua digi­ta­li­soin­nin ja some­mark­ki­noin­nin alku­met­reil­lä!


DiTEM-han­ke: Rau­ni Jas­ka­ri, 044 9072 904, rauni.jaskari(at)turkuamk.fiTutus­tu

Arteflo­sin sivus­toi­hin: www.arteflos.com

mikroyrittaja-digiloikkaa-maksutonta-digikoulutusta-ummikolle-ja-nortille


4 views

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

 

©2017 by DiTEM Digital Transformation of European Micro Enterprises. Proudly created with Wix.com